Recent verschenen antroposofie 2018

Tja, deze rubriek heeft een tijd stilgelegen. Hoogste tijd om dit goed te maken, middels een beknopt overzicht van eind 2017 / begin 2018 verschenen titels. Daarbij is niet naar volledigheid gestreefd.

Rob Gruben: Karmisch mengelwerk
Adventum – 208 p. – pbk – € 18,50

Karma en reïncarnatie vormen de basis voor het moderne geesteswetenschappelijke onderzoek. Het is dus van groot belang inzicht te hebben in de thema’s van de eigen levensloop. Hoewel die thema’s in hoge mate persoonlijk zijn, volgen ze spirituele wetmatigheden en staan ze altijd in het licht van een groter doel. Daardoor is het mogelijk ook over zo’n persoonlijk onderwerp als karma toch enkele algemene of veel voorkomende tendensen te beschrijven. Het accepteren en bewust doorleven van het eigen karma leidt uiteindelijk altijd tot spirituele kennis. Kennis die alleen op aarde en door de mens kan worden opgedaan. Zodoende is de mens de kroon van de schepping en zien de hogere engelmachten met oneindig vertrouwen neer op wat alleen de mens hen kan brengen: liefde en vrijheid. Dit boek probeert met name dat aspect vanuit verschillende kanten te belichten.

ABC Antroposofie: Van Pasen naar Hemelvaart en Pinksteren
Nearchus – 36 p. – brochure – € 6,75

Wat gebeurt er eigenlijk na Pasen? Hemelvaart en Pinksteren zijn onlosmakelijk verbonden met Pasen, toch zijn deze jaarfeesten minder bekend. In deze brochure worden de achtergronden en tradities van Hemelvaart en Pinksteren beschreven. Natuurlijk vindt u ook een keuze aan liedjes, recepten en knutselideeën, om onvergetelijke herinneringen te laten ontstaan!

John Hogervorst: Sociale driegeleding. Wat, hoe & waarom
Nearchus – 243 p. – pbk – € 15,00

Een bundel met 62 artikelen over sociale driegeleding. Met een aantal inleidende artikelen; artikelen die aspecten van de driegeleding uitwerken en verdiepen, en met korte artikelen die aan de hand van actuele onderwerpen laten zien hoe je vanuit het perspectief van de sociale driegeleding naar de vraagstukken van deze tijd (in economie, politiek, onderwijs e.d.) kunt kijken. Daarmee wordt geïllustreerd hoe een begrip van de sociale driegeleding vaste grond onder de voeten biedt voor wie wil begrijpen wat in deze tijd leeft.

Rudolf Steiner: Praktische ontwikkeling van het denken
Nearchus – 28 p. – brochure – € 3,00

Het ‘praktische’ van dit boekje is dat het een beeld geeft van wat denken eigenlijk is en tegelijkertijd ook een aantal kleine oefeningen geeft om ons denken tot een praktisch denken te maken. Dat deze oefeningen ook de aanzet kunnen geven tot een veel verderstrekkende innerlijk weg, dat wordt vanzelf wel duidelijk. Het aantrekkelijke is dat ze een begin kunnen vinden in ons dagelijks leven.

Ed Taylor: Ita Wegman, haar leven en werk
Pentagon – 148 p., ill. – pbk – € 25,00

De Nederlandse arts Ita Wegman (1876-1943) is vooral bekend geworden als degene die samen met Rudolf Steiner de antroposofische geneeskunde heeft ontwikkeld. In deze biografie beschrijft Ed Taylor haar jeugdjaren in Indonesië, haar drang naar Nederland, haar Berlijnse jaren, haar massage en heiltherapieën, en haar ontmoeting met Rudolf Steiner.
Deze biografie van Ita Wegman geeft een levendige beschrijving van een grote, invloedrijke individualiteit.

Ita Wegman: Oude en nieuwe mysteriën
Pentagon – 144 p., ill. – pbk – € 25,00

‘De oude mysteriewijsheid lijkt op een kasplantje dat in alle beslotenheid moet worden behoed en gevoed,’ – Rudolf Steiner. Ita Wegman was diep met de mysteriën verbonden. Levendig en ‘dichtbij’ beschreef zij wat er plaatsvond in de mysteriecentra: Efese – Eleusis – Samothrake – Kolchis – Iona en Staffa. Tevens leidt zij ons – via de inwijdingswetenschap – binnen in de kategorieën van Aristoteles, de Steen der Wijzen, de brand van de tempel in Efese, de druïden, de oude inwijding, de rozenkruisers, de geheimen van goud en koolstof. Voor de geneeskunde heeft de mysteriekennis nog een speciale betekenis. Het blijkt dat Wegman de mysteriewijsheid goed heeft behoed en gevoed.

Rudolf Steiner: Naar de zesde kultuurperiode. Het werk in de ledengroepen
Pentagon – 66 p. – pbk. – € 12,50

Welke is de rol van onze kultuurperiode? En welke die van de zesde, de russisch-slavische periode? De moderne mens verlangt naar gedachtenvrijheid. Hoe gaat hij om aan met geloofsdwang en dogma’s? Steiner schetst de russische intellektuelen die de groepsziel vereren. Wat is de centrale idee bij Solovjov? Helder wordt het verschil beschreven van het zonderlinge oosterse denken en hoe men in het westen denkt. Het werken in de ledengroepen acht Steiner van groot belang. Hoe zou men de ledenbijeenkomsten moeten inrichten? En wat is de juiste stemming? Voor het werk op ledenavonden is dit een grote steun.

Hugo Pronk/Jacques Meulman: De nacht – onze beste bondgenoot
Pentagon – 68 p. – pbk. – € 10,00

Wie ontwaakt is heeft geslapen. Maar wat gebeurt er eigenlijk met de mens wanneer hij slaapt? Zijn lichaam ligt in bed; waar bevindt zich zijn wezen? Overdag voeden we de kinderen op, ’s nachts verwerken zij wat ze hebben geleerd, met het hoofd en met de handen. En dat blijkt een totaal verschillend resultaat te hebben. Zodat de pedagoog daar bewust op in kan spelen. O.a. daarover spreekt Hugo Pronk.
Jacques Meulman wil een hardnekkig opvoedkundig misverstand de wereld uit helpen. Hoe we bij het kind de hoofdmens niet zonder meer kunnen aanspreken. Met welke krrachten werkt de pedagoog in het opgroeiende kind? Hij schetst hoe de omkering plaatsvindt van het kleine kind naar het 10-jarige en het 14-jarige kind. En wat de rol van de hartekrachten is.

Rudolf Steiner: Menswaardige voeding
Christofoor – 220 blz. – geb. – € 27,50

Voeding is de basale levensbehoefte die het meest direct aan onze gezondheid is gerelateerd. Opmerkelijk genoeg heerst juist op dit gebied in onze moderne tijd een grote onzekerheid. Wetenschappelijke inzichten over wat gezond is en wat niet wisselen bijna met de dag. We tobben over koolhydraten, vetten en grammen en worstelen met ons gewicht. Rudolf Steiner heeft geen systematische voedingsleer nagelaten. Wel zijn in zijn verzameld werk enkele fundamentele beschouwingen over het voedingsproces te vinden, naast tal van verspreide opmerkingen over aspecten van voeding en over afzonderlijke voedingsmiddelen. Menswaardige voeding brengt in negen voordrachten een selectie van Steiners belangrijkste uitspraken over voeding. Deze worden gekleurd door het publiek waarvoor hij sprak. Zo komt het onderwerp voeding in vier gradaties ter sprake: inleidend, met concrete adviezen, in relatie tot spirituele ontwikkeling en in kosmisch perspectief. Het nawoord is van Petra Essink, journalist, gespecialiseerd in voeding en gezondheid.

Arie Bos: Gebruik je hersens!
Christofoor – 101 p. – pbk – € 16,50

Voor de meeste boeken o ver hersenen moet je een universitaire of tenminste een voortgezette opleiding hebben gevolgd om ze te kunnen lezen. Dat geldt ook voor zijn eigen boeken, bedacht Arie Bos. Terwijl hij eigenlijk vond, dat iedereen zou moeten kunnen lezen wat hij daarin beweert. Daarom besloot hij een versie te maken die voor ieder mens, en ook voor scholieren in de hoogste klassen van de middelbare school, leesbaar zou moeten zijn. Diverse mensen met wel een universitaire achtergrond reageerden op dit plan met de verzekering, dat ook zij op zo’n boek wachtten. De auteur verdedigt in zijn boek dat niet de hersenen ons gebruiken, maar dat wij onze hersenen gebruiken. Dat doet hij door de werking en de bouw van de hersenen uit te leggen en de rol die het bewustzijn hierin speelt. Wij zijn niet onze hersenen, maar door ze te gebruiken maken we ze tot een bij ons passende hulp voor al ons doen en laten.

Eijgenraam: Spel, spelen en speelgoed voor kinderen van 0 tot 18 jaar
Christofoor – 96 p. – pbk. – € 12,50

Spelen, hutten bouwen, sjouwen, knutselen, kliederen, gamen, vervelen, speelgoed, speelmateriaal, klimmen, opruimen, jongens en meisjes, binnen en buiten: veel aspecten van het spelen komen in dit speelse boek aan bod. Spelen is van zeer groot belang voor de gezondheid van kinderen, van alle mensen. Alle kinderen spelen als ze zich gezond en wel voelen, ieder speelt zijn eigen spel, maar wereldwijd is er toch een herkenbare spelontwikkeling te bespeuren. Die is in dit boek beschreven. Het ene kind houdt het meest van knutselen en plakken, de ander rent en klimt liever, beiden hebben tijd en ruimte nodig om tot eigen spel en samenspel te komen. De auteur doet voor iedere leeftijd suggesties over speelgoed en de rol van de opvoeder.

Christiane Kutik: Het goede voorbeeld. 12 positieve kwaliteiten die elke ouder aan zijn kind wil meegeven
Christofoor – 128 p. – pbk. – € 12,50

Hoe geef je je kinderen een goede leidraad mee voor het leven? De wereld is zo divers, iedereen vindt wat anders en er worden veel vraagtekens gezet achter normen en waarden. Hoe geef je je kind een oriëntering mee in de veelheid van indrukken en richtingen? De auteur behandelt dit vraagstuk uitgebreid. Ze wil kinderen zelfvertrouwen meegeven en bij hen het vermogen aanleggen om verbindingen aan te gaan met medemensen en met het zo diverse leven. Een kind kijkt daarbij naar hoe grote mensen dat doen. Een volwassene geeft ze een voorbeeld van hoe het leven geleefd kan worden. Christiane Kutik bespreekt een veelheid van praktische ideeën over hoe je in het dagelijkse leven authentiek levenswaarden laat zien door ze gewoon te doen en soms te bespreken.

Daniëlle van Dijk: Maria Magdalena, de Lady van Glastonbury en Iona
Cichorei – 280 p. – pbk – € 24,50

Op een heldere manier beschrijft de auteur de woorden en het wereldbeeld van Jezus, zijn vrouw Maria Magdalena en zijn broer Jacobus, in de legendevorming Jozef van Arimathea genoemd. Zij gaat ook diep in op de Kelten, hun cultuur en de verhalen rond de Graal. Want wie waren de Kelten die Maria Magdalena en Jacobus met open armen in Glastonbury ontvingen? Zij verbindt de inzichten uit de Nag Hammadi Geschriften, waaronder de evangeliën van Filippus en Thomas, met de inzichten van Rudolf Steiner, Jacob Slavenburg en anderen. Zo komt zij tot een veelomvattend beeld van het Keltisch christendom, waarin ook begrippen als reïncarnatie en karma een plek hebben.

Judith von Halle: De Johannes-individualiteit. Nog niet eerder ontsloten aspecten over de spirituele missie en de persoonlijke ontwikkelingsweg
Cichorei – 172 p. – geb – € 16,50

Volgens antroposofisch-menskundige gezichtspunten is Johannes de evangelist een eenmalige verschijning: een wezen geweven uit de geestelijke wezensdelen van de representanten van twee mensheidsstromingen, de Kaïn- en de Abelstroom. Maar deze chymische verbinding kwam tot stand onder de directe inwerking van Christus bij de opwekking van Lazarus-Johannes, en wel als levend symbool, als oerbeeldachtige voorafspiegeling van menselijke volmaaktheid. De vereffening tussen de stromingen was daarmee niet zelf verkregen en daarom ook niet blijvend. Meer info…

Elisabeth Vreede: Enkele brieven uit 1943
Cichorei – 68 p. – pbk. – € 10,00

Ingeleid en toegelicht door Hans Peter van Manen In deze kleine publicatie geeft de auteur een levendige beschrijving van ­Elisabeth Vreede. Zij was door Rudolf Steiner voorgesteld als lid van het bestuur van de Algemene Antroposofische Vereniging die in de Kerstbijeenkomst van 1923 werd opgericht. Samen met het andere Nederlandse bestuurslid Ita Wegman werd ze in 1935 uit het bestuur en uit de Vereniging gezet. Elisabeth Vreede werd geboren in Den Haag en bleef haar leven lang sterk met Den Haag verbonden. De directe aanleiding voor deze publicatie was het bij toeval tevoorschijn komen van enkele brieven die Elisabeth Vreede midden in de Tweede Wereldoorlog vanuit Zwitserland een half jaar voor haar dood aan haar vrienden in het bezette Nederland had geschreven. Voorzien van nauwkeurig gegeven verklaringen en bronnen geven deze brieven een levendig beeld van de betrokkenheid van Vreede bij haar vrienden en tevens van het wel en wee in de omgeving van het Goetheanum.

Marc Nauwelaerts: Op ontdekkingstocht in de mysteriedrama’s van Rudolf Steiner
Drempeltheater – 178 p. – geb. – € 19,50

Beschouwingen over de rol die Felix en Felicia Balde spelen in de vier mysteriedrama’s van Rudolf Steiner, door Marc Nauwelaerts die zelf van 2011 tot 2017 de rol van Felix Balde speelde in de jaarlijkse opvoeringen van het Drempeltheater.

 

Werner Barfod/Paul Peter Vink: Bronnen van de euritmie
KaBeiRoi – 1392 p. – geb – € 69,50

‘Bronnen van de euritmie’ wil inzicht verschaffen in de mens als een wezen dat zich door en in de euritmie op een vrij scheppende wijze kan verbinden met de krachten van het Woord zoals deze zowel aan hemzelf als aan de wereld ten grondslag liggen. In deze zin kunnen Werner Barfods onderzoeksresultaten op het gebied van de euritmie uitnodigen tot een vruchtbare plaatsbepaling, zelfkennis en zelfbestemming van de mens als Ik-begaafd geestzielewezen. Werner Barfod gaf 30 jaar lang leiding aan de Academie voor Euritmie in Den Haag (1969-1999) en het Nederlands Euritmie Ensemble (1972-1997). Tevens was Barfod coördinator van de Sektion für Redende und Musizierende Künste van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap aan het Goetheanum in Dornach, Zwitserland. (2000-2008). Sedertdien geeft hij cursussen en masterclasses in geheel Europa.

Mieke Mosmuller: De poort naar de geestelijke wereld, met grendels en scharnieren
Occident – 261 p. – geb – € 30,00

In dit boek tracht de auteur te laten zien dat de poort naar de geestelijke wereld geopend kan worden. De sleutel voor deze poort is de uitzonderingstoestand waarin de strevende mens zich verplaatst wanneer hij probeert het denken te observeren terwijl hij denkt. Door het betreden van deze toestand, die daardoor een ‘uitzondering’ is dat deze alleen in vrijheid ingenomen kan worden, metamorfoseert het denken van de ziel zich in een geestelijk denken. Leert de denker met zijn geestelijk denken als met een oog om zich heen te kijken, dan schouwt het de zuiver geestelijke wereld. Naast eigen ervaringen met de observatie van het denken bevat het boek kritische beschouwingen van ‘Beobachtung des Denkens bei Rudolf Steiner’ van Michael Muschalle en ‘Intuïtion und Ich-Erfahrung’ van Renatus Ziegler.