Stichting Diodato pro libris

Gegevens

Naam: Stichting Diodato Pro Libris

RSIN of fiscaal nummer: 8161.72.080

Bankrekening IBAN NL57 ABNA 0605 0217 08

Contactgegevens:
Vestigingsadres: Van Lennepweg 7, 2597 LG Den Haag – E-mail: bjgiesen@planet.nl

Het bestuur.

Het bestuur bestaat uit:
De heer B.J. Giesen, voorzitter
Mw. L. Hooghiemstra, secretaris
De heer J. van der Schuit, penningmeester
Mw. M. van Leeuwen Boomkamp, lid.

Het beleidsplan.

  • De Stichting beoogt met name het in stand houden van een boekerij in Den Haag, waar op geruime schaal antroposofische en andere spirituele literatuur wordt aangeboden .
  • Ter ondersteuning van deze boekerij heeft de stichting een pand aangekocht. De vrienden van de Haagse Boekerij ondersteunen deze actie door schenkingen aan deze stichting, dan wel door het verstrekken van leningen.
  • Voor de vrienden wordt jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd waarbij een schrijver uit antroposofische kring een voordracht houdt en waarbij tevens verslag wordt gedaan over de gang van zaken bij de Haagse boekerij. Tevens wordt daarbij het jaarverslag van de stichting toegelicht.

Het beloningsbeleid.

De stichting geeft geen enkele beloning aan bestuurders van de stichting.
De boekhandelaren staan niet in loondienst van de stichting.

De doelstelling.

De stichting Diodato pro libris heeft met name als doelstelling in Den Haag een boekerij in stand te houden, die in ruime mate antroposofische literatuur ter beschikking van belangstellenden houdt.

Een verslag van de uitgevoerde activiteiten.

Sinds 1998 streeft de stichting met succes het in stand houden van de Haagse Boekerij na.
Daartoe werd allereerst actie gevoerd in antroposofische kring om middelen te vergaren voor aankoop van een geschikt winkelpand in de Frederikstraat in Den Haag.
Tevens werd een antroposofische boekenvoorraad overgenomen.

Vervolgens wordt elke 5 jaar de financiering van het pand opnieuw bezien. Schenkingen hebben inmiddels bijgedragen tot de vorming van een eigen vermogen van de stichting. Mede hierdoor wordt vergemakkelijkt het pand in zijn geheel te financieren. De deels renteloze leningen , die worden afgesloten bij de vrienden van de boekerij, complementeren de financiering.

In 2013 heeft de 5 jaarlijkse herfinanciering plaats gehad. Daarmede lijkt de continuïteit voor de komende 5 jaar weer verzekerd.

Een financiële verantwoording.

Elk voorjaar wordt een vriendenavond georganiseerd. Hier wordt tevens het jaarverslag van de stichting Diodato pro libris dat aan de vrienden wordt toegezonden, besproken.

Het jaarverslag over 2016 kunt U hier inzien.
Het jaarverslag over 2015 kunt U hier inzien.